Connection lost. Reconnecting...

Personvernerklæring

Om personvernerklæringen

Denne personvernerklæring inneholder opplysninger som en enkeltperson har krav på å få når det samles inn personopplysninger om vedkommende. Denne erklæringen inneholder derfor viktig informasjon om hvordan Kan AS samler inn og behandler personopplysninger, og hvilke rettigheter den som opplysningene omhandler har i den anledning.

Hva finner du svar på i personvernerklæringen

1. Om personvernerklæringen

Denne personvernerklæring inneholder opplysninger som den registrerte har krav på å få når det samles inn personopplysninger om vedkommende. Vi anmoder om at du leser denne erklæringen nøye da den inneholder viktig informasjon om hvordan Kan AS behandler personopplysninger om deg og hvilke rettigheter du har i den anledning.

I erklæringen vil du blant annet finne svar på hvilke personopplysninger som samles inn om deg, formålet med behandlingen, hvordan opplysningene samles inn og beskyttes samt hvem personopplysningene blir utlevert til.

Sikkerhet og konfidensialitet rundt behandling og lagring av dine personopplysninger og din finansielle situasjon er
grunnleggende for vår virksomhet. Kan AS er forpliktet til å innrette seg etter reglene i personvernforordningen og personopplysningsloven både i forhold til sikring av personopplysninger, ivaretagelse av
dine rettigheter, varsling om avvik mv.

Kan AS er behandlingsansvarlig for den behandling av personopplysninger som finner sted i vår virksomhet. Ved
utøvelse av vår virksomhet samler vi inn og behandler personopplysninger. Hvilke personopplysninger som behandles og hvordan de behandles beror på hvilken relasjon den enkelte har til Kan AS.

Kan AS behandler personopplysninger om personer som bruker Kan AS sin applikasjon og rådgivningstjeneste for finansiell rådgivning. Vi behandler også personopplysninger om kontaktpersoner hos våre etablerte og fremtidige kunder og leverandører. Behandling av personopplysninger i disse ulike relasjonene vil være forskjellig. Av den grunn vil behandlingen bli beskrevet hver for seg i denne erklæringen i punkt 3 til 5 nedenfor.

Hvilket regelverk regulerer Kan AS behandling av personopplysninger

1. Regelverk som regulerer Kan AS sin behandling av personopplysninger

Kan AS behandler personopplysninger om deg innenfor rammen av reglene i personvernforordningen og personopplysningsloven, samt andre særskilte lovregler om behandling av personopplysninger. Oversikt over det viktigste regelverket for Kan AS sin behandling av personopplysninger finner du nedenfor.

Hvordan behandler vi personopplysninger om deg som bruker av tjenesten

Relasjon – personer som bruker Kan AS sin app og rådgivningstjeneste for finansiell rådgivning, bruker
1. Formålet med behandlingen

Kan AS samler inn og behandler personopplysninger om deg for å ha grunnlag for å kunne gi deg en økonomisk oversikt og kunne gi deg økonomisk veiledning. Formålet med behandlingen er å gi deg en oversikt over din økonomiske status, lage en handlingsplan for å forbedre din økonomiske situasjon samt kunne gi deg generell økonomisk rådgivning. Personopplysninger som er samlet inn for formålet som nevnt over blir også behandlet i forbindelse med internkontrollrutiner, testing, feilsøking og vedlikehold av drifts- og sikkerhetssystemer i Kan AS. Formålet med denne behandlingen er å ivareta vår lovpålagte plikt til å oppfylle de sikkerhetskrav som stilles etter personvernforordningen og for å ivareta IKT krav til fullstendig, rettidig og korrekt behandling samt oppbevaring av data.

Personopplysninger som er samlet, blir også benyttet til analyseformål. Utlevering av analyseresultater til våre oppdragsgivere skjer kun i form av statistiske opplysninger. Personopplysninger utleveres i denne forbindelse ikke.

2. Personopplysninger som behandles og hvordan informasjonen innhentes

Ved innlogging i appen med BankID får Kan AS overført informasjon om navn, fødselsdato, fødselsnummer, gjeld og bankkontoinformasjon.

Disse opplysningene samles inn for å gi deg sikker tilgang til appen.

Dersom du velger å benytte deg av Kan AS sine tjenester innhentes forskjellige kategorier økonomisk informasjon, som opplysninger om din inntekts- og formuessituasjon, kredittopplysninger, gjeldsopplysninger, kontoopplysninger, utgifter, sivilstand, forsørgelsesbyrde, navn, adresse, kontaktinformasjon og fødselsnummer.

Gjeldsinformasjon innhentes fra Gjeldsregisteret, Inkassoregisteret, Skattemelding, andre fordringshavere og deg selv. Kontoopplysninger innhentes fra din bankforbindelse, inntekter innhentes fra skattemeldingen eller arbeidsgiver og opplysninger om utgifter innhentes fra din bankforbindelse. Opplysninger om formuesforhold innhentes hos Løsøreregisteret, Kartverket og deg selv og opplysninger om sivilstand innhentes hos Det Sentrale Folkeregister. Fødselsnummer innhentes når du logger deg inn med BankID for å samtykke til innhenting av nevnte personopplysninger. Informasjon om eiendomsverdi innhentes fra Bisnode for å anslå ditt finansielle handlingsrom, som støtte for å vurdere om refinansiering kan være et alternativ, og som et grunnlag for en finansiell score.

Formålet med behandlingen av opplysningene er å sammenstille informasjon for å kunne gi deg best mulig oversikt og økonomisk rådgivning.

Vi behandler også opplysninger om ditt navn og dine kontaktopplysninger for å kunne oppnå kontakt med deg.

Kan AS behandler også personopplysninger som mottas direkte fra deg. Dette kan være informasjon om din livssituasjon, yrkesstatus, sivilstatus og forsørgelsesbyrde, men i noen tilfelle også særlige kategorier personopplysninger som helseopplysninger, eller informasjon om at du soner straff. Det er frivillig å avgi personopplysninger om seg selv til Kan AS.

Kan AS behandler kun personopplysninger som er adekvate, relevante og begrenset til det som er nødvendig for de formålene de behandles og som er samlet inn for spesifikke, uttrykkelig angitte og berettigede formål. Personopplysningene blir ikke viderebehandlet på en måte som er uforenlig med disse formålene.

3. Behandlingsgrunnlag

Behandling av personopplysninger er bare lovlig der det foreligger et gyldig behandlingsgrunnlag.

Kan AS’s lovlige adgang til behandling av personopplysninger i forbindelse med innsamling av opplysninger og økonomisk rådgivning er hjemlet i personvernforordningens artikkel 6 (1) (a) som angir at behandlingen er lovlig dersom den registrerte har samtykket til behandling av sine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål.

Behandlingsgrunnlag for behandling av særlige kategorier av personopplysninger er personvernforordningens artikkel 6 (1) (a) jf. artikkel 9 nr. 2 a), som angir grunnlag for å behandle personopplysninger er at den registrerte har gitt uttrykkelig samtykke til behandling av slike personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål.

Det lovlige grunnlaget for å behandle personopplysninger om straffedommer og lovovertredelser er personvernforordningens artikkel 10 og personopplysningsloven § 11, jf. forordningens artikkel 6 (1) (a).

Behandlingsgrunnlag for bruk av personopplysninger forbundet med internkontrollrutiner, testing, feilsøking og vedlikehold av drifts- og sikkerhetssystemer i Kan AS sine fagsystemer er hjemlet i personvernforordningens artikkel 6 (1) (c) og (f) som angir at behandling er lovlig dersom det er nødvendig for å overholde en rettslig forpliktelse eller ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvernforordningens artikkel 10 og personopplysningsloven § 11, jf. forordningens artikkel 6 (1) (a). personvern.

Kan AS interesse i å behandle dine personopplysninger i en slik sammenheng er begrunnet i vår lovpålagte plikt til å oppfylle de sikkerhetskrav som stilles etter personvernforordningen. Behandlingsgrunnlag for bruk av innsamlede personopplysninger til analyseformål er det samme behandlingsgrunnlaget som for Kan AS lovlige adgang til behandling av personopplysninger i forbindelse med innfordring av utestående krav på vegne av våre oppdragsgivere, jf. ovenfor.

Bruk av innsamlede opplysninger til analyseformål er begrenset til statistiske data og inneholder ikke personopplysninger. Det vises i denne anledning til personvernforordningens artikkel 5 nr. 1 b).

Til behandlingsaktiviteter som er hjemlet i et samtykke fra deg, kan du når som helst trekke samtykket tilbake.

4. Utlevering av personopplysninger

Tilgang til personopplysninger om deg er i hovedsak begrenset til ansatte i Kan AS som har et tjenstlig behov. Alle våre ansatte har taushetsplikt om alt vedrørende dine saker. All kommunikasjon du har med Kan AS er underlagt denne taushetsplikten. Det presiseres i denne sammenheng at det ikke vil bli utlevert personopplysninger om deg til din arbeidsgiver.

Ved innhenting av opplysninger som nevnt under punkt 2 ovenfor, vil det være behov for å utlevere personopplysninger om deg for å verifisere hvem det skal innhentes opplysninger om.

Ved gjennomføring av betalingsoppdrag ved for eksempel avdragsavtaler eller lån vil personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget bli utlevert til mottakers bank, og dennes medhjelper der dette er nødvendig.

Kan AS benytter ulike underleverandører for å levere tjenestene vi tilbyr. Slike underleverandører vil i mange tilfeller få innsyn i eller ansvar for å behandle personopplysninger. Det stilles samme krav til sikkerhet og konfidensialitet hos våre eksterne leverandører som databehandlere som hos oss selv.

Det vises også til Kan AS sin bruk av tredjeparts cookies som er nærmere beskrevet under punktet “Hvilke elektroniske spor legger du igjen når du besøker Kan AS sine elektroniske flater?” nedenfor.

5. Beslutninger basert på automatiske prosesser – scoring

Etter innhenting av opplysninger som nevnt under punkt 2 vil Kan AS foreta en automatisk score basert på de verdiene som er samlet inn. Scoren forteller hvordan din økonomiske status er. For å komme frem til denne scoren benytter Kan AS variabler knyttet til din økonomi.

Følgende hovedvariabler inngår i scoren:

Scoren er ikke av en slik karakter at den har rettsvirkning for deg eller på tilsvarende måte i betydelig grad påvirker deg. Scoren benyttes kun ved beregning av din økonomiske status som du finner i appen.

6. Lagringsbegrensning (sletting)

Kan AS følger reglene for lagringsbegrensning av personopplysninger i personvernforordningens artikkel 5 nr. 1 e).

Personopplysninger blir behandlet så lenge det er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen.
Personopplysninger som behandles basert på samtykke fra deg slettet etter 6 måneder dersom nytt samtykke ikke er gitt. Dersom du trekker ditt samtykke til behandling av personopplysninger på et tidligere tidspunkt, slettes opplysningene på din anmodning.

Hvordan behandler vi personopplysninger om deg som kontaktperson hos kunde / leverandør / potensiell kunde

Relasjon – Kontaktpersoner hos kunder, våre leverandører og potensielle kunder

Kan AS samler inn og behandler personopplysninger om deg som er kontaktperson hos våre oppdragsgivere, leverandører, samt hos potensielle kunder.

1. Formålet med behandlingen

Formålet med behandling av personopplysninger om deg som er kontaktperson hos våre oppdragsgivere og leverandører er å inngå og administrere kontraktsforholdet vi har med virksomheten du representerer.

Formålet med å samle inn og behandle personopplysninger om deg som er kontaktperson hos en potensiell kunde er å markedsføre våre tjenester og andre salgsrelaterte henvendelser.

2. Personopplysninger som behandles og hvordan informasjonen innhentes

Ved inngåelse av avtale med Kan AS innhentes og behandles opplysninger som navn, e-postadresse, telefonnummer, arbeidsgiver og eventuelt stillingstittel for å ha nødvendig kontaktinformasjon om deg. Opplysningene innhentes direkte fra deg eller fra den du representerer.

Tilsvarende opplysninger om kontaktperson hos potensielle kunder innhentes ved at kontaktpersonen selv legger inn kontaktopplysninger i vår app.

3. Behandlingsgrunnlag

Kan AS sin lovlige adgang til behandling av personopplysninger om deg som representant for kunde eller leverandør er primært hjemlet i personvernforordningens artikkel 6 (1) (b) som angir at behandlingen må være nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i eller fordi behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler behandlingsansvarlig, jf. forordningens artikkel 6 (1) c).

Det kan også forekomme at behandlingen vil være nødvendig basert på en berettiget interesse, jf. forordningens artikkel 6(1) f).

Behandlingsgrunnlaget for behandling av personopplysninger om kontaktpersoner hos potensielle kunder er at Kan AS er samtykke fra kontaktpersonen, jf. personvernforordningen artikkel 6 bokstav a).

Dersom du ikke ønsker at dine personopplysninger er registrert hos Kan AS kan du be om at de blir slettet.

4. Underleverandør

For å kunne levere våre tjenester benytter Kan AS forskjellige underleverandører. Våre underleverandører er pålagt samme forpliktelser med hensyn til personopplysningssikkerhet som Kan AS.

Kan AS har inngått databehandleravtaler med underleverandører og er berettiget til å gjennomføre sikkerhetsrevisjoner for å påse at leverandøren behandler personopplysninger i tråd med kravene i databehandleravtalen, og gjeldende personvernregelverk.

5. Automatiserte beslutninger

Vi benytter ikke automatiserte beslutningsprosesser ved behandling av personopplysninger om representanter for kunder og leverandører

6. Lagringsbegrensning (sletting)

Personopplysningene om kontaktpersoner hos kunder eller leverandører slettes fem år etter avslutning av kundeforholdet med mindre det er grunnlag for å behandle opplysningene lenger.

Personopplysningene om kontaktpersoner hos potensielle kunder slettes senest ett år etter at de ble registrert, med mindre den registrerte samtykker til lengre lagringstid. Dersom det blir etablert et kundeforhold blir opplysningene slettet 5 år etter at kundeforholdet er avsluttet.

Hvilke elektroniske spor legger du igjen når du besøker Kan AS sine elektroniske flater?

Når du besøker et nettsted eller en applikasjon (app) etterlater du deg elektroniske spor som gir andre mulighet til å følge dine aktiviteter på nettet eller i appen, såkalte informasjonskapsler (cookies). Cookies er en tekstfil som legges til internminnet i din nettleser når du besøker appen eller nettsiden. Vi bruker våre egne eller tredjeparts cookies som er nødvendig for at de digitale flatene skal fungere, til statistikk, for å huske dine preferanser, for analyse og for å forbedre våre digitale flater og våre tjenester. Vi deler informasjon om din bruk av nettstedet vårt med våre partnere som er oppført i tabellen nedenfor.

Bruk av cookies krever samtykke fra deg, med unntak av nødvendige cookies. Du velger selv om ønsker å akseptere eller avslå å samtykke i behandling av cookies. Samtykket innhentes når du entrer vår nettside eller app, hvor du kan velge hvilke cookies du samtykker til at vi kan benytte. Du kan når som helst endre eller trekke tilbake samtykket i appen eller på vår nettside.

Kan AS er behandlingsansvarlig for opplysningene som samles inn ved bruk av informasjonskapsler på våre elektroniske flater. Nedenfor kan du lese mer om Kan AS sin bruk av cookies. For mer informasjon, inkludert oppdateringer, om tredjeparts personvernpraksis med hensyn til informasjonskapslene nedenfor, hvor tredjepart er behandlingsansvarlig, vennligst se tredjepartens nettsted eller personvernerklæring, jf. informasjon om og lenker til disse nedenfor.

Oversikt over informasjonskapsler på Kan AS sine digitale flater:
Analyseverktøy/ leverandør Funksjon/formål Lagringstid Mottaker/ behandlingsansvarlig
Plausible/ Plausible Analytics Samler informasjon om hvilke sider en bruker besøker og navigerer på i nettsiden for å forbedre produktet vårt. Bruker blir ikke identifisert/forblir anonym Ingen lagring av personopplysninger Kan AS/Plausible
MS Booking/ Microsoft Samler informasjon om preferanser og innstillinger for å gi brukeren tilgang til kalenderfunksjon for avtale med rådgiver og informasjon om hvilke sider en bruker besøker og navigerer på nettsiden. Cookies benyttes også for å tilby interessebasert annonsering, bekjempe svindel og analysere hvordan produktene våre fungerer 365 dager Kan AS/MS Booking
Hotjar Samler informasjon om hvilke sider en bruker besøker og navigerer på i nettsiden for å analysere bruksmønstre og adferd for besøkende for å forbedre produktet vårt Maks 120 dager Kan AS/Hotjar
Typeform Samler informasjon om kundeemner til potensielle oppdragsgivere kun når interessekunden proaktivt fyller ut navn og kontaktinformasjon i kontaktskjema 6 måneder Kan AS/ Typeform
Facebook Pixel Samler informasjon for å spore og analysere handlinger og navigering på nettstedet samt for å se effekten av våre kampanjer på Facebook for markedsføringsoptimalisering 180 dager Facebook

Mer informasjon om hver enkelt Cookie

Plausible: Brukes til å spore hvordan sluttbrukere navigerer og bruker Kan by Kredinor.
Målet med Plausible er å spore generelle trender i trafikken på nettstedet ditt, det er ikke å spore individuelle besøkende. Vi bruker ikke informasjonskapsler, vi genererer ingen vedvarende identifikatorer og vi samler ikke inn eller lagrer noen personlige eller identifiserbare data. Alle dataene er kun aggregerte data, og de har ingen personlig informasjon.

Mer informasjon om informasjonskapslene finner du her.

Hvis du ikke vil akseptere bruken av cookies ved Plausible, kan du gå inn i din nettleser og endre innstillingene. Her kan du også slette de cookies som allerede er lagret. Les mer om hvordan dette gjøres hos nettvett.no.

MS Booking: MS Booking er en Microsoft 365-app gir brukeren tilgang til kalenderfunksjonalitet som støtter planlegging og administrering av avtaler med våre finansielle rådgivere. Cookies brukes til å lagre preferansene og innstillingene dine, hjelpe deg med pålogging, tilby tilpassede annonser, analysere nettstedsoperasjoner, og bekjempe svindel.

Mer informasjon om informasjonskapslene finner du her.

Hvis du ikke vil akseptere bruken av cookies ved MS Booking, kan du gå inn i din nettleser og endre innstillingene. Her kan du også slette de cookies som allerede er lagret. Les mer om hvordan dette gjøres hos nettvett.no.

Hotjar: Hotjar er en tjeneste som måler og observerer brukeratferd på nettsiden gjennom anonyme heatmaps, clickmaps, trakt- og skjemaanalyser og opptak av besøksøkter. Dette benyttes for å teste brukeropplevelsen og analysere bruksmønstre på vår nettside. Brukermønster sendes anonymt til Hotjar. Informasjonen blir slettet etter 365 dager.

Mer informasjon om informasjonskapslene finner du her.

Hvis du ikke ønsker at data skal samles inn av Hotjar, vennligst gå inn på følgende nettside og følg instruksjonene: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/

Typeform: Typeform bruker informasjonskapsler til å samle kundeemner fra selskaper som er interessert i å tilby Kan by Kredinor til sine ansatte.

Informasjonskapsler aktiveres kun når interessekunden proaktivt fyller ut kontaktskjemaet med navn og kontaktinformasjon for å bli kontaktet i markedsføringsøyemed. Mer informasjon om informasjonskapslene finner du her.

Hvis du ikke vil akseptere bruken av cookies ved MS Booking, kan du gå inn i din nettleser og endre innstillingene. Her kan du også slette de cookies som allerede er lagret. Les mer om hvordan dette gjøres hos nettvett.no.

Facebook Pixel: Facebook Pixel lar oss spore og analysere ulike handlinger og oppførsel til våre besøkende på nettstedet. Spesifikt samler vi inn følgende informasjon gjennom Facebook Pixel:

1. Pixel ID: En unik identifikator bidrar til gjenkjenne og assosiere interaksjonene dine med Facebook-annonsene våre for markedsføringsoptimalisering.

2. Sidevisninger: Vi sporer når du ser på landingssiden vår, slik at vi kan forstå antall besøk og engasjement.

3. Konverteringer: Vi overvåker når du utfører spesifikke handlinger på landingssiden vår, for eksempel å sende inn informasjonen din for å planlegge en samtale. Dette hjelper oss med å måle effektiviteten til Facebook-kampanjene våre.

Mer informasjon om informasjonskapslene finner du her.

Hvis du ikke ønsker at data skal samles inn av Facebook, vennligst gå inn på ovennevnte nettside og velg “Administrere informasjonskapsler”.

LinkedIn: LinkedIn Insight-taggen samler inn spesifikke typer informasjonskapsler for å gi oss innsikt om besøkende på nettstedet og deres interaksjoner med våre LinkedIn-markedsføringskampanjer for markedsføringsoptimalisering. LinkedIn Insight-taggen lar oss spore følgende informasjon:

1. IP-adresse: Vi samler inn IP-adressen din, noe som hjelper oss med å identifisere den generelle plasseringen til besøkende på nettstedet vårt.

2. Enhets- og nettleserinformasjon: Vi samler inn data om enheten og nettleseren du bruker for å få tilgang til landingssiden vår. Denne informasjonen inkluderer enhetstype, operativsystem, nettleserversjon og skjermoppløsning.

3. LinkedIn-profilinformasjon: Hvis du er logget på LinkedIn mens du besøker landingssiden vår, kan vi motta visse detaljer fra LinkedIn-profilen din, for eksempel stillingstittel, bransje og firmanavn. Dette hjelper oss å forstå den profesjonelle demografien til publikummet vårt.

4. Sidevisninger: Vi sporer når du ser på landingssiden vår, slik at vi kan forstå antall besøk og engasjement. 5. Konverteringer: Vi overvåker når du utfører spesifikke handlinger på landingssiden vår, for eksempel å sende inn informasjonen din for å planlegge en samtale. Dette hjelper oss med å måle effektiviteten til Facebook-kampanjene våre.

Mer informasjon om informasjonskapslene finner du her.

Hvis du ikke ønsker at data skal samles inn av Facebook, vennligst gå inn på ovennevnte nettside og velg “Reserver deg mot målrettet annonsering”

Vil det forekomme overføring av personopplysninger til tredjestat?

1. Overføring av personopplysninger til tredjestat

Med tredjestater menes land utenfor EU/EØS som ikke er godkjent av EU-kommisjonen. Overføring av personopplysninger til tredjestater skjer i medhold av personvernforordningen artikkel 44 flg.

For å bygge inn kontaktskjemaer som blir brukt til å samle kundeemner fra selskaper som er interessert i å tilby Kan by Kredinor benytter Kan underleverandør som lagrer data i tredjestat.

Hvilke rettigheter har du som er registrert hos oss?

Enhver som ber om det har rett til å få grunnleggende informasjon om behandling av personopplysninger i Kan AS. Denne personvernerklæringen inneholder slik grunnleggende informasjon.

1. Rett til innsyn

Er du registrert i et av Kan AS sine systemer har du rett på innsyn i personopplysninger som vi behandler om deg når Kan AS er behandlingsansvarlig.

Med de begrensninger som følger av personvernforordningen omfatter retten til innsyn informasjon om formålet med vår behandling av dine personopplysninger, hvilke personopplysninger vi behandler, hvem vi innhenter dine personopplysninger fra, hvem vi utleverer dine personopplysninger til, hvor lenge vi lagrer personopplysningene, om personopplysningene inngår i automatiserte avgjørelser, hvordan vi beskytter dine personopplysninger, samt hvilke rettigheter du har. Denne personvernerklæringen gir svar på flere av disse punktene.

Ønsker du innsyn i hvilke personopplysninger Kan AS behandler om deg ber vi deg ta kontakt med oss.

2. Rett til korrigering og begrensning

Du har også rett til å anmode om at personopplysningene korrigeres dersom de er ufullstendig eller feil.

3. Rett til begrenset behandling

Dersom du bestrider riktigheten av personopplysningene Kan AS behandler, du mener behandlingen er ulovlig eller du mener behandlingen ikke lenger er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen har du rett til å be om at behandlingen begrenses. Det samme gjelder dersom du har innsigelser mot behandlingen.

4. Rett til sletting

Du har også rett til å be om at personopplysninger slettes. Rett til sletting gjelder ikke dersom Kan AS har behov for opplysningene for å oppfylle det formålet opplysningene ble samlet inn for eller fordi behandling er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.

5. Rett til å trekke tilbake samtykke

Er behandling av personopplysninger basert på ditt samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

6. Rett til å motsette seg behandling

Du har rett til å motsette deg Kan AS behandling av personopplysninger, med mindre behandlingen er nødvendig for at Kan AS skal kunne ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn ditt personvern.

7. Rett til å klage

Dersom du mener at Kan AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsregelverket, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjon til Datatilsynet er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Informasjonssikkerhet

1. Om informasjonssikkerhet

Sikkerhet og konfidensialitet rundt behandlingen og lagring av dine personopplysninger og din finansielle situasjon er grunnleggende for vår virksomhet. I tillegg til vår personvernpraksis benytter vi en rekke sikkerhetsmekanismer for å verne personopplysninger om deg og dine saker mot uautorisert eller ulovlig behandling og mot utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade. Noen av våre sikkerhetstiltak er;

For mer informasjon om sikkerhetstiltak må du ta kontakt med Kan AS.

Revisjon av personvernerklæringen

1. Revisjon

Endringer i våre tjenester, regelendringer eller lignende vil kunne medføre endringer i denne personvernerklæringen. Siste revisjon er datert 08.05.2023

Hvordan komme i kontakt med oss ved personvernspørsmål?

Behandlingsansvarlig i Kan AS for behandling av personopplysninger er Kan AS. Behandlingsansvarlig er ansvarlig for at Kan AS oppfyller forpliktelser etter personvernlovgivningen.

Personvernombud:

Liv Marit Wold
E-post: personvernombud@kredinor.no
Telefon: +47 924 46 918
Adresse: Sjølyst Plass 3, Postboks 782 Sentrum, 0106 Oslo

Behandlingsansvarlig:

Kan AS
Org.nr. 926 97 752
E-post: kontakt@kan.no
Telefon: +47 938 89 979
Adresse: Sjølyst Plass 3, Postboks 782 Sentrum, 0106 Oslo